Jak złożyć roczne sprawozdanie z działalności?Zgodnie z § 5 ust. 1 i 4 Zarządzenia Rektora nr 10/2015 z dnia 16/02/2015 w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej, Koła Naukowe zobowiązane są raz do roku złożyć Rektorowi sprawozdanie ze swojej rocznej działalności. Sprawozdanie roczne należy złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku, z którego składane jest sprawozdanie.

Koła Naukowe, które nie dopełnią tego obowiązku mogą decyzją Rektora zostać wykreślone z Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich Politechniki Warszawskiej!
 

Obowiązujący wzór Sprawozdania z rocznej działalności Koła Naukowego stanowi załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora. Proszę nie odkładać pisania oraz składania sprawozdań na ostatnią chwilę. 

Jeżeli Koło w okresie sprawozdawczym było nieaktywne, zawiesiło działalność, właśnie się reaktywowało itp. nadal musi złożyć sprawozdanie i powinno umieścić w nim taką informację. Koło nie może zostać wykreślone z Rejestru za brak aktywności, jedynie za brak złożenia sprawozdania.

Wszelkie sprawozdania, o których mowa w zarządzeniu, należy składać do Biura Rektora:

Gmach Główny

00-661 Warszawa

Pl. Politechniki 1, p. 106

Biuro Rektora przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 12:00 oraz od godz. 13:00 do godz. 16:00Autor: Katarzyna Tutaj
Ostatnio zmodyfikowano: 2020-02-20 12:31 przez Katarzyna Tutaj