Fundusz Promocji UczelniFundusz Promocji Uczelni jest przeznaczony na finansowanie promocji osiągnięć naukowych, dydaktycznych, kulturalnych itd.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 • koszulki koła/wydarzenia  
 • plakaty, ulotki, roll-upy itp.
 • gadżety promocyjne np. długopisy, torby, notesy
 • wydarzenia promujące Politechnikę Warszawską, np. organizacja konferencji, wyjazd na zawody, wystąpienia na festiwalach naukowych

Na co nie można otrzymać dofinansowania:

 • zakup środków trwałych (wymagających wpisania na stan)
 • wyżywienie/catering
 • wydarzenie o charakterze komercyjnym

Procedura ubiegania się o FPU

Dofinansowania z Funduszu Promocji Uczelni dla Kół Naukowych przydzielane są raz w roku. Co roku pod koniec grudnia Przewodniczący Komisji Dydaktycznej SSPW podaje informację o zbieraniu zgłoszeń do preliminarza FPU. Informacja jest podawana na listę mailingową i zawiera instrukcję zgłoszenia - zazwyczaj polega ono na przesłaniu informacji o tym, na jakie wydarzenia/projekty i o jaką kwotę wnioskuje dane koło. Następnie na podstawie preliminarzy poszczególnych Kół Przewodniczący KD wraz z Zarządem RKN dokonują podziału środków. Ostateczny preliminarz podawany jest do wiadomości Kół po jego zatwierdzeniu przez Prorektora ds. Studenckich, zazwyczaj na przełomie stycznia i lutego.

Przy dokonywaniu podziału środków brane pod uwagę są m.in.

 • stopień wykorzystania przyznanych środków z FPU w ubiegłych latach
 • dotychczasowe zaangażowanie Koła w działania promocyjne PW (pikniki edukacyjne, prelekcje w szkołach itp.)
 • rodzaj planowanych wydatków (co ma być kupione z FPU)
 • rodzaj i ranga wydarzenia/projektu, na jaki zgłaszane jest zapotrzebowanie
 • dotychczasowe zaangażowanie przedstawicieli Koła w działalność RKN, frekwencja na posiedzeniach itp.

Nie jest brana pod uwagę łączna wnioskowana kwota ("Im więcej poproszę, tym więcej dostanę"), prosimy więc o rozsądne szacowanie własnych potrzeb!

Procedura wydatkowania środków z FPU

Przyznanie Kołu pewnej kwoty w preliminarzu stanowi jedynie maksymalny limit wydatków Koła z FPU w danym roku, nie jest jeszcze gwarancją otrzymania środków. Jeśli koło otrzymało dofinansowanie w preliminarzu to przed wydatkowaniem środków musi postępować z poniższymi krokami: 

 1. Należy wypełnić wniosek o dofinansowanie z FPU i złożyć go w biurze Samorządu Studentów (pokój nr 165 Gmachu Głównego) co najmniej trzy tygodnie przed planowanym dokonaniem zakupu. W takim przypadku na wniosku należy zapisać także dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za projekt. Wniosek można też złożyć elektronicznie, za pomocą systemu eWniosek, wybierając jako źródło finansowania Fundusz Promocji Uczelni.
 2. Po otrzymaniu informacji, że wniosek jest podpisany przez Przewodniczącego KD, należy odebrać go z biura SSPW oraz - w przypadku składania wniosku elektronicznego) - własnoręcznie podpisać. Następnie wniosek należy zanieść do Biura ds. Promocji i Informacji (ul. Polna 50, pok. 604).
 3. Przy zakupie wnioskowanych rzeczy należy poprosić sprzedawcę o wystawienie faktury przelewowej na dane:

   

  NIP: 525-000-58-34

  Politechnika Warszawska
  Pl. Politechniki 1
  00-661 Warszawa

 4. Po realizacji przedsięwzięcia należy wypełnić rozliczenie zadania finansowanego z FPU i złożyć wraz z fakturą/ fakturami w Biurze ds. Promocji i Informacji w godzinach 9:00-14:00 u Marii Żebrowskiej. Należy bardzo pilnować poprawności danych na fakturze!

 

W przypadku nie wyrażenia przez sprzedawcę zgody na wystawienie faktury przelewowej dopuszczalna jest faktura gotówkowa. Wówczas zwrot poniesionych kosztów zostanie dokonany na Wasze konto bankowe.

 

Wszelkie dodatkowe informacje znajdziecie na stronie Biura ds. Promocji i Informacji z zastrzeżeniem, że obecnie obowiązujące jest Zarządzenie Rektora nr 45/2016 z dnia 9/09/2016.

Dofinansowania z FPU na rok 2019

Nazwa Koła / Organizacji  Przyznane dofinansowanie [PLN]
Chemiczne Koło Naukowe "Flogiston" 2500
Koło Naukowe ADek 275
Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej 1000
Koło Naukowe Automatyki i Robotyki "Robomatic" 600
Koło Naukowe Awioniki MelAvio 1000
Koło Naukowe BIMgo 300
Koło Naukowe Biotechnologów "Herbion" 1800
Koło Naukowe Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji CIM 500
Koło Naukowe Druku 3D 650
Koło Naukowe Elektra 400
Koło Naukowe Energetyków 1900
Koło Naukowe Fizyków 450
Koło Naukowe Geodezji i Kartografii 400
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej 300
Koło Naukowe "Humanoid" 900
Koło naukowe "Hybryda" 500
Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej 4500
Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej 550
Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej "Wakans" 350
Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych 300
Koło Naukowe Inżynierii Środowiska (Filia w Płocku) 1500
Koło Naukowe Lotników 1000
Koło Naukowe Modelowania Matematycznego 2900
Koło Naukowe Napędów MELprop 1025
Koło Naukowe Zarządzania Projektami PMArt 1200
Koło Naukowe Pomiarów Biofizycznych BioS 300
Koło Naukowe Robotyki "Bionik" 700
Koło Naukowe Robotyków 2000
Koło Naukowe Sonda 1000
Koło Naukowe Sportów Samochodowych 800
Koło Naukowe Technologie i Materiały "TiM"  500
Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości 650
Koło Naukowe "WUT Racing" 1200
Koło Naukowe "WUThrust" 700
Koło Naukowe "Żelbetnik" 500
Międzywydziałowe Koło Naukowe "Smart City PW" 1950
Płockie Naukowe Koło Chemików 2000
Studenckie Centrum Nauki (Filia w Płocku) 1000
Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe SAE Aero Design 500
Spawalnicze Koło Naukowe JOINT 1400
Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów 700
Studenckie Koło Astronautyczne 750
Studenckie Koło Magazynowania Energii 500
Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego 500Autor: Urszula Dancewicz
Ostatnio zmodyfikowano: 2019-03-01 13:03 przez Karolina Sowińska